Gezi Tartışmaları: İsyanın Dünü, Bugünü ve Yarını

0
697

Gezi Tartışmaları: İsyanın Dünü, Bugünü ve Yarını” isimli kitabımız Ütopya Yayınları’nca basılmıştır.Kitapla ilgili tanıtım yazısı:

ÖNSÖZ

 14 Haziran 2014 tarihinde, Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER), Gezi Direnişi’nin birinci yılı vesilesiyle uluslararası bir konferans düzenledi. “Direnişin 1. Yılında Gezi, Toplum ve Bilim” adını taşıyan bu konferans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda iki oturum şeklinde yapıldı. Konferansın ilk oturumunda Kemal İnal “Gezi’nin Politik Bakiyesi: Soldaki Etkileri”; Kostas Skordoulis

21. Yüzyılda Toplumsal Direniş: Sonuçlar ve Olasılıklar”; Ulaş Başar Gezgin “Gezi ve Politik Psikoloji” ve gazeteci-yazar Nuray Sancar ise “Direnişin Öncesinde ve Sonrasında Toplumsal Mücadeleler” başlıklarını taşıyan konuları tartışmaya açtılar.

İkinci oturumda Ufuk Özcan “Gezi Direnişi’nin Sosyal Bilimlere Yansımaları”; Dave Hill “Gezi ve Neoliberalizm ile Yeni Muhafazakârlığa Karşı Küresel Direniş” ve Cenk Saraçoğlu ise “Gezi Direnişi’ni Anlamanın Yöntemleri Üzerine Bir Tartışma” başlıklı sunumlarını yaparak Gezi Direnişi’nin tarihsel, toplumsal ve siyasal önemini farklı yönleriyle tartışmaya açtılar.

 Hegel, Hukuk Felsefesi’ne yazdığı önsözde, “Minerva’nın baykuşu yalnızca akşam karanlığı çökünce kanatlarını çırpıyor,” der. Bu metaforla Hegel, tarihi olayların ancak tarihi önemlerini yitirdikleri zaman anlaşılabileceklerine gönderme yapar. İşte Gezi, bu türden bir “tarihi olay”dı ve biz bu “tarihi olay”ın ancak Minerva’nın baykuşunun kanatlarını çırptığı zaman anlaşılabileceğini düşünüyoruz.

 Toplumsal tarihimizin en önemli “olay”larından biri olarak kabul edilen Gezi Direnişi’nin farklı sosyal bilim disiplinleri ile birlikte sosyologlar tarafından tartışılmasını amaçlayan bu konferansın, daha geniş toplumsal kesimlere ulaşabilmesi ve yeni tartışmalara vesile olması amacıyla kitaplaştırılmasının anlamlı olacağına inanıyoruz.

 Kitabın ana çerçevesini çizerken katkı sunmayı kabul eden yazarlarımıza, Gezi Direnişi başlangıcından bu yana çeşitli mecralarda çokça tartışıldığı için artık “Gezi analizi” yapmamayı önerdik. Makalelerin daha çok Gezi sonrası perspektifler gözetilerek yazılmasını rica ettik. Dolayısıyla derlememizin ana çerçevesinin daha çok “Gezi’nin ötesi”ni gözeterek; konuyu sadece Türkiye bağlamında değil, dünya siyasi-sosyal konjonktürü bağlamında, ileriye dönük bir perspektifle tartışılmasının daha uygun olacağını düşündük.

 Konferansımıza katılarak yaptıkları sunumları bu çalışmada derlememize izin veren katılımcılarımıza; konferansımızın çeşitli sınırlılıkları sebebiyle eksik kalmış yanlarını da tartışmaya açabileceğimiz konferans-dışı makaleleri ile bu kitaba katkı sunan çok değerli yazarlarımız Fikret Başkaya’ya, İzzettin Önder’e, Kadir Cangızbay’a, Gündüz Vassaf’a, Gün Zileli’ye, Evren Hoşgör’e ve son olarak Aslı Kayhan’a her şeyden önce teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca Dave Hill ve Kostas Skordoulis’in İngilizce makalelerini temiz bir Türkçe ile dilimize kazandıran Hannan Musabaşoğlu’na da çok teşekkür ederiz.

 SOMDER olarak bu eseri tüm Gezi direnişçilerine ithaf ediyoruz…

 25 Mart 2015İstanbul

Arka kapak yazıları:

İnsanlığın ortak iyiliğini ihya etmek için ortak kötülüğün bertaraf edilmesi gerekiyor; aynı anlama gelmek üzere vakitlice kapitalizm belasından kurtulmak gerekiyor. Bunun için de Gezi Direnişi’nin işaret ettiği tarafa bakmak gerekiyor.” –Fikret Başkaya

 Belli bir iktidar perspektifi olmayan, yani devleti ele geçirmeyi ve dönüştürmeyi hedeflemeyen hiç bir direnişin insanı ve doğayı özgürleştirecek radikal bir dönüşümü gerçekleştirmesi mümkün değildir.” –Evren Hoşgör

 Gezi, bir kalkış olarak, toplumda ciddi bir ‘karşı çıkış’ kültürü oluşumuna yol açmıştır. Bu kültürün sönümlendirilmemesi için yaşanan sorunlar karşısında farklı boyutlarda ve farklı ortamlarda –sanal ortam da dâhil olarak– toplumsal kalkış hareketlerinin sürdürülmesi kaçınılmazdır.” –İzzettin Önder

 Gezi Direnişi Türkiye’deki sermaye düzenini bütün olarak sarsan bir sürekliliğe sahip halk hareketi çıkaramadı.” –Cenk Saraçoğlu

 Her şeyden önce, Gezi Direnişi, solda birçok yapı ve aktörü, bu direnişi yeterince öngörememe ve hazırlıksız yakalanma bakımından bir özeleştiriye yöneltmiştir. (…) Geçmişte, gençliğin apolitikliğini gerekçe gösterip bu kesime tepeden ve küçümseyerek bakan yaklaşım büyük ölçüde geçerliliğini yitirmiştir.” –Kemal İnal

 Belirli bir kimliksel aidiyet ve siyasal mensubiyete dayanıyor olmaması sayesindedir ki, ‘Gezi’ süreci herkese eşit derecede ve her şeyiyle tümüyle açık bir kolektif gerçeklik olarak yaşanmıştır: Gezi, en mükemmelinden bir ‘respublica (umumî ve alenî olan şey/varlık)’ deneyimidir.” –Kadir Cangızbay

 Haziran Direnişi’ne dâhil olan siyasi ve toplumsal güçlerin (…) oluşturmaya çalıştıkları toplumsal düzen modelinin örgütlü ve stratejik karşılığının alındığı yer Rojava olmuştur.”    –Nuray Sancar

 Gezi İsyanı’nın geleceğe bıraktığı en büyük mesaj, partiler çağının bitişini ilan etmesidir. Gezi katılımcıları, her şeyi kendiliğinden ve kendi başlarına mükemmel bir şekilde örgütleyerek, kendilerini üstten güdecek bir partiye, devrimi ‘yönetecek’ bir partiye hiç de ihtiyaçları olmadığını ortaya koydular.” –Gün Zileli

 Gezi, bir vicdan hareketi. Dünyamızda olup bitenden acı duyduğu için sorumluluk alan. Duyarlılığıyla seferber olan. Toplum mühendisliğini reddeden.” –Gündüz Vassaf

 İÇİNDEKİLER

Perspektifi ve Paradigmayı Değiştirme Zamanı – FİKRET BAŞKAYA

Neoliberalizmin Krizi Karşısında Sermayenin ‘Yeni’ Ekonomik Tasarımları:Olanaklar ve Sınırlılıklar – EVREN HOŞGÖR 

 Doktrinlerin Gelişmesine Bourdieu Açısından Bakış – İZZETTİN ÖNDER

 Neoliberal ve Yeni Muhafazakâr Kapitalizmin Eğitime Taarruzu:Marksist Bir Analiz – DAVE HILL

 Haziran 2013 Sonrası Türkiye’de İdeolojiler Alanının Dönüşümü:Gezi Direnişi’ni Anlamanın Yöntemleri Üzerine Bir Tartışma – CENK SARAÇOĞLU

 Gezi’nin Politik Bakiyesi – KEMAL İNAL

 Gezi’nin Politik Psikolojisi: Psikolojik İzlekler ve İzlenmedikler – ULAŞ BAŞAR GEZGİN

 21. Yüzyılda Toplumsal Direniş: Sonuçlar ve Olasılıklar – KOSTAS SKORDOULIS

 Gezi: “Yaratandan Ötürü Seven”in Aşk Ettiği Tokat – KADİR CANGIZBAY

Gezi’den Rojava’ya: Mümkün Başka Bir Dünya – NURAY SANCAR

 Partiler Çağının Sonu – GÜN ZİLELİ

 Yeni İpek Yolu – GÜNDÜZ VASSAF

 – Caferağa Dayanışması’na Eleştirel Bir Yaklaşım – ASLI KAYHAN