Niceliksel Araştırma Yöntem ve Teknikleri-2011

0
616


Sosyal Bilimlerde 
Niceliksel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitim Programı

  1. Hafta (01. 10. 2011) Sosyoloji ve Sosyal Bilim, Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa & Doç. Dr. Ferhat Kentel

 Ders İçeriği

—Sosyolojinin başlıca konuları

—Sosyolojik metot

—Sosyolojik düşünmenin felsefi arka planı

Kaynaklar ve Ders Materyalleri:

  1. Hafta (08. 10. 2011) Sosyoloji ve Sosyal Bilim, Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa & Doç. Dr. Ferhat Kentel

 Ders İçeriği

—Sosyoloji ve sosyal bilimler metodolojisi

—Sosyal bilimler metodolojisinin felsefesi

—Sosyal bilimler içindeki farklılıklar

Kaynaklar  ve Ders Materyalleri:

  1. Hafta (15. 10. 2011) Sosyal Bilimlerde Metot, Prof. Dr. Neşe Özgen

Ders İçeriği

—Bilim ve bilimsel araştırmanın tanımı

—Toplumsal bilimlerde yöntem ve yöntem ilkeleri

—Araştırma planının yapılması

A-Araştırma konusunun belirlenmesi

B-Araştırma evreninin belirlenmesi

C-Araştırma tipinin belirlenmesi

D-Başvurulacak gözlem tekniğinin seçilmesi

—Varsayımın tanımı ve özellikleri

Toplumbilim alan araştırmalarında kullanılan varsayım örnekleri

Kaynaklar  ve Ders Materyalleri:

  1. Hafta (22. 10. 2011) Sosyolojide İstatistik Kullanımı ve SPSS Uygulamaları, Yrd. Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy & Mehmet Şeref Aslan

Ders İçeriği

Sosyolojide İstatistik Kullanımı ve SPSS Uygulamaları
Hafta Gün ve Saat Konu Ev Uygulamaları ve Yükümlülükler
 

4

 

22. 10. 2011 Derse Giriş

Araştırmada temel kavram ve ilkelerin gözden geçirilmesi

İstatistiğe neden ihtiyacımız var?

Tanımlayıcı(betimleyici) ve Dolaylı istatistikler

 

SPSS’e giriş

SPSS ile Alıştırmalar

 

Kaynaklar  ve Ders Materyalleri:

  1. Hafta (29. 10. 2011) Sosyal Bilimlerde Metot ve Uygulamalı Alan Araştırması, Prof. Dr. Neşe Özgen

Ders İçeriği

—Gözlem ve gözlem araçları

Gözlemleri standartlaştırmanın araçları

—Soru dizisinin hazırlanma ilkeleri

Soruların biçimi ve dile getirilmesi

—Örneklemin tanımı ve amaca uygun bir örneğin özelliklerinin açıklanması

Örneklem teknikleri

—Anket tekniği ve özellikleri

Anket tekniğinin uygulanma biçimleri

Kaynaklar  ve Ders Materyalleri:

  1. Hafta(05. 11. 2011), Sosyal Bilimlerde Metot ve Uygulamalı Alan Araştırması, Prof. Dr. Neşe Özgen

Ders İçeriği

—Görüşme tekniği ve özellikleri

Görüşme Türleri

Örnek olay incelemesi

Görüşme tekniğinin uygulanmasında izlenmesi gereken ilke ve kurallar

—Verilerin kodlanması

A- Soruların kodlanması ve veri girişi

Verilerin kodlanması

B- Değişkenler arası ilişkilerin belirlenmesi ve ilişkinin analizi

Verilerin değerlendirilmesi

—Verilerin sunulması

       
6. Hafta 05. 11. 2011 Uygulama çalışmaları doğrultusunda örneklem saptama ve çalışma soru formunu tasarlama- Ön testlerin yapılması Data girişleri için database hazırlama ve ön testler ile data girişlerine başlama

Kaynaklar  ve Ders Materyalleri:

7-8. Hafta Sosyolojide İstatistik Kullanımı ve SPSS Uygulamaları, Yrd. Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy & Mehmet Şeref Aslan

Ders İçeriği

 

 

7

12. 11. 2011 Çok değişkenli analizler(Univariate Analysis); Merkezi eğilim ölçümleri (Measures of central tendency), Sıklık Tabloları( Frequencies), Veri Dağılımı (Distributions of data), Değişkenlerin Kurgulanması (Constructing Variables), Çizelge ve grafikler (Charts and diagrams) SPSS’te veri tabloları ile çalışma

Çok değişkenli veri tabloları çıkarma(Univariate table)

 

 

8

19.11.2011 Çift Değişkenli Analizler ( Bivariate Analysis) ; Çapraz tablolama (Crostabulations), istatiksel Önem ve Anlam (Statistical Significance), Korelesyon Analizi (Correlations) SPSS’te veri tabloları ile çalışma

Çift Değişkenli veri tabloları çıkarma (Bivariate tables)

 

8 19.11.2011 Ön testleri istatistiksel olarak kontrol etme, Çalışma soru formlarının son halini tasarlama, Alan Çalışması ve SPSS’e girişlere Başlama Çalışma soru formları ile alan çalışmasına başlamak, Data girişlerini tamamlama

Kaynaklar ve Ders Materyalleri:

9-10.Hafta, Sosyolojide İstatistik Kullanımı ve SPSS Uygulamaları, Prof. Dr. Murat Güvenç

Ders İçeriği

9

 

26.11.2011 Çoklu veri analizleri (Multivariate Analysis); Regresyon (Regression), Çoklu veri regresyonu (Multivariate regression) İstatistiksel testler (Statistical tests), SPSS’te veri tabloları ile çalışma

Çoklu veri tabloları çıkarma (Multivariate tables)

10

 

03.12.2011 Faktör Analizi (Factor Analysis), Uygunluk Analizi (Correspondance Analysis) SPSS’te veri tabloları ile çalışma

Çoklu veri tabloları çıkarma (Multivariate tables)

Kaynaklar ve Ders Materyalleri:

  1. Hafta(10.12.2011) Sosyal Bilimlerde Metot ve Uygulamalı Alan Araştırması, Prof. Dr. Neşe Özgen

Ders İçeriği

—Araştırma raporunun hazırlanması

Raporun biçimi ve içeriği

Araştırma raporunun bölümleri

Bir örnek olay incelemesi

  1. Hafta(10.12.2011) Sosyal Bilimlerde Metot ve Uygulamalı Alan Araştırması, Prof. Dr. Neşe Özgen
12

 

 

17.12.2011 Çalışma Sonuçlarını Değerlendirme ve nihai raporu yazma Çalışma analizleri ile sonuçlarını gözden geçirme, Nihai raporu Yazmak

 

Kaynaklar ve Ders Materyalleri:

  1. Hafta(17.12.2011) Genel Değerlendirme ve Kapanış, Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa, Doç. Dr. Ferhat Kentel, Prof. Dr. Neşe Özgen, Prof. Dr. Murat Güvenç, Yrd. Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy, Mehmet Şeref Aslan 

Program Ücreti:Öğrenci ve Üyelere:150.00 tl

Diğer Branş ve Mezunlar :250.00 tl