Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri-2015

0
972

Programın Amacı

Sosyoloji Mezunlar Derneği olarak örgütlediğimiz Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri Eğitim Programı, bilim olarak sosyoloji ile sosyolojinin mesleki boyutunu buluşturmayı hedeflemektir.

Amacımız, üniversitelerde verilen sosyoloji eğitimine alternatif olmak değil, onu desteklemek ve alanda sosyolog olarak çalışırken karşılaştığımız sorunlara çözüm üretmek; ‘eleştirel’ bir bilimsel disiplinle pratik meslek arasındaki mesafeyi kapatmaya çalışmaktır.

Teorik tartışmaların saha araştırma-uygulamaları ile eşgüdümlü yürütüleceği programda derslere katılım önemlidir. Saha çalışması özellikle çalışan sosyologların mesleki deneyimlerini sosyoloji disiplinine aktarmayı hedeflemektir.

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri Eğitim Programı’nın hem sosyal bilim çalışmalarına hem de çalışma hayatındaki deneyimlere önemli katkısı olacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle desteğinizi ve katılımınızı önemsiyoruz.

Akademisyenlerimiz

 • Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa – Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Murat Güvenç – Kadir Has Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hatice Kurtuluş – İstanbul Üniversitesi
 • Yar. Doç. Dr. Çağdaş Şirin – Bahçeşehir Üniversitesi

 Program Yürütücüsü

Fatma Cürül – Sosyoloji Mezunlar Derneği

07 Mart 2015 tarihinde başlayacak ve 11 hafta sürecek eğitim programı, 16 Mayıs 2015’te bitecektir. Programı tamamlayanlara Katılım Belgesiverilecektir.

44 saat olarak planlanan program Cumartesi günleri 14.30 – 18.30 saatleri arasında, Sosyoloji Mezunları Derneği’nde, Rasimpaşa Mah. Karakolhane Cad. No: 7, Kat: 2, Kadıköy/İstanbul adresinde yürütülecektir.

Programa katılacakların laptop’unun olması gerekmektedir.

Son kayıt tarihi: 07 Mart 2015

Daha geniş bilgi için: 0505-380-53-53, 0533-485-09-59

1. Hafta: 07 Mart 2015 – Sosyoloji ve Sosyal Bilim, Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

 • Sosyolojinin başlıca konuları

 • Sosyolojik metot

 • Sosyolojik düşünmenin felsefi arka planı

 • Sosyoloji ve sosyal bilimler metodolojisi

 • Sosyal bilimler metodolojisinin felsefesi

2. Hafta: 14 Mart 2015 – Sosyal Bilimlerde Metot, Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

 • Sosyal bilimler içindeki farklılıklar

 • Bilim ve bilimsel araştırmanın tanımı

 • Toplumsal bilimlerde yöntem ve yöntem ilkeleri

 • Araştırma planın yapılması

 • Araştırma konusunun belirlenmesi

 • Araştırma evreninin belirlenmesi

 • Araştırma tipinin belirlenmesi

 • Başvurulacak gözlem tekniğin belirlenmesi

 • Varsayımın tanımı ve özellikleri

 • Toplumbilim alan araştırmaların da kullanılan varsayım örnekleri

3. Hafta: 21 Mart 2015 – Sosyal Bilimlerde Metot ve Uygulamalı Alan Araştırması

 • Gözlem ve gözlem araştırmaları

 • Gözlemleri standartlaştırmanın araçları

 • Soru dizini hazırlama ilkeleri

 • Soruların biçimi ve dile getirilmesi

 • Örneklerin tanımı ve amaca uygun bir örneğin özelliklerinin açıklanması

 • Örneklem teknikleri

 • Anket tekniği ve özellikleri

 • Anket tekniğinin uygulama biçimleri

4. Hafta: 28 Mart 2015 – Sosyal Bilimlerde Metot ve Uygulamalı Alan Araştırması

 • Görüşme tekniği ve özellikleri

 • Görüşme türleri

 • Örnek olay incelemesi

 • Görüşme tekniğin uygulanmasın da izlenmesi gereken ilke ve kurallar

 • Verilerin kodlanması

 • Sorunların kodlanması ve veri girişi

Verilerin kodlanması

 • Değişkenler arası ilişkilerin belirlenmesi ve ilişkilerin analizi

Verilerin değerlendirilmesi

 • Verilerin sunulması

 • Uygulama çalışmaları doğrultusunda örneklem saptama ve çalışma soru formunu tasarlama-Ön testlerin yapılması

 • Data girişleri için database hazırlama ve ön testler ile data girişlerine başlama

5-6. Haftalar: Sosyolojide İstatistik Kullanımı ve SPSS Uygulamaları

5. Hafta: 4 Nisan 2015, Yar. Doç. Dr. Çağdaş Şirin

 • Araştırmada temel kavram ve ilkelerin gözden geçirilmesi

 • İstatistiğe neden ihtiyacımız var?

 • Tanımlayıcı (betimleyici) ve dolaylı istatistikler

 • SPSS’e giriş

SPSS ile alıştırmalar

 • Çok değişkenli analizler (univariate analysis)

Merkezi eğilim ölçümleri (measures of central tendency), Sıklık tabloları (frequencies), Veri dağılımı (distributions of data), Değişkenlerin kurgulanması (constructing variables), Çizelge ve grafikler (charts and diagrams)

 • SPSS’te veri tabloları ile çalışma

 • Çok değişkenli tablo verileri çıkartma (univariate table)

6. Hafta: 11 Nisan 2015, Yar. Doç. Dr. Çağdaş Şirin

 • Çift değişkenli analizler
 • Çapraz tablolama (cross tabulation), İstatistiksel önem ve anlam (statistical significance), Korelasyon Analizi (correlations)
 • SPSS’te veri tabloları ile çalışma

 • Çift değişkenli veri tabloları çıkartma (bivariate tables)

 • Ön testleri istatistiksel olarak kontrol etme, çalışma soru formlarının son halini tasarlama, Alan Çalışması ve SPSS’e girişlere başlama

 • Çalışma soru formları ile alan çalışmasına başlama

 • Data girişimleri tamamlama

7-8. Haftalar: Sosyolojide İstatistik Kullanımı ve SPSS Uygulamaları

7. Hafta: 18 Nisan 2015, Prof. Dr. Murat Güvenç

 • Çoklu veri analizleri (multivariate analysis) Regresyon (resgression), Çoklu veri regresyonu (multivariatie regression), İstatistiksel testler (statistical tests)

 • SPSS’te veri tabloları ile çalışma

 • Çoklu veri tabloları ile çıkartma (multivariate tables)

8. Hafta: 25 Nisan 2015, Prof. Dr. Murat Güvenç

 • Faktör Analizi (factor analysis) , Uygunluk Analizi (correspondance analysis)

 • SPSS’te veri tabloları ile çalışma

 • Çoklu veri tabloları ile çıkartma (multivariate tables)

9. Hafta: 2 Mayıs 2015 – Sosyal Bilimlerde Metot ve Uygulamalı Alan Araştırması, Prof. Dr. Hatice Kurtuluş

 • Araştırma raporunun hazırlanması

 • Raporun biçimi ve içeriği

 • Araştırma raporunun bölümleri

 • Bir örnek olay incelemesi

10. Hafta: 9 Mayıs 2015 – Sosyal Bilimlerde Metot ve Uygulamalı Alan Araştırması, Prof. Dr. Hatice Kurtuluş

 • Çalışma analizleri ile sonuçlarının gözden geçirme

 • Nihai raporu yazmak

11. Hafta: 16 Mayıs 2015 – Genel Değerlendirme ve Kapanış

 • Prof. Dr. Murat Güvenç – Kadir Has Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa – Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hatice Kurtuluş – İstanbul Üniversitesi
 • Yar. Doç. Dr. Çağdaş ŞirinBahçeşehir Üniversitesi